Sao thiên cơ

Chia sẻ tin này:

Sao thiên cơ tính chủ những điều gì.

Sao thiên cơ thuộc hành Mộc Nam đầu tiên khóa khí sau này Thiện tinh Nếu đắc địa nó có thể điều chỉnh lẽ thuận nghịch cho số mệnh

Thiên cơ thủ mệnh lại thêm các sao tốt hợp lại dễ thành công đa mưu túc trí bản chất sau này là Thiện Tâm không ưa điều bất nhân bất nghĩa chất nên gặp lúc bất đắc chí thương thương ở ẩn trốn Lâm Tuyền và dễ say mùi đạo.

 

Nữ mệnh có sao thiên cơ gặp không càng hung gặp cát càng cát Nếu đi cùng thiên lương là người đàn bà tháo vát khéo léo nội trợ giỏi.

Thiên cơ ích thọ chi tinh thủ thân mệnh cung là người dị thường giáo hội cùng các sao thiên lương tả hữu xương khúc làm quan văn thì Thanh Hiền làm Vũ chức thì Trung Lương Nếu ở hãm địa nhập tứ sát là hạ cách.

Thiên cơ ngộ thiên lương thấp sát nên tìm đến cảng Thanh Nhàn của Tăng đạo.

Đại tiểu hạn gặp thiên cơ sẽ thay đổi công việc lập cơ sáng nghiệp.
Nữ mệnh thiên cơ có nhiều sao tốt cũng chiếu vượng phu ích từ nếu có quyền Lộc sẽ là mệnh phụ phu nhân không may mà gặp kình Đà hóa kị xung phá thành ra đàn bà hà tiện khắc phu hại Tử.
Thiên cơ Sao của trí tuệ mưu cơ và nhân nghĩa Nên đông bạn bè thủ túc. Làm việc theo lượt Cao Minh gặp nhiều sao tốt tự lực nổi tiếng văn chương đi cập cùng sao cự môn Khả dĩ lên cao với võ nghiệp nhưng thiên cơ lại rất cần quyền sát công danh mới oanh liệt
Hội cùng sao thiên lương dễ chân trần tục ưa miền tăng đạo.
Nữ mệnh thiên từ hãng điện tử dầm bồn Nếu được thiên đồng xương khúc Thì Vinh Hoa các cung Tí Ngọ là miếu địa của thiên cơ bình thường tị Hợi thìn Tuất hãm địa là sửu mùi.  ngộ phá quân tự sát Hỏa Linh Dương Đà dễ xảy ra tai họa đại tiểu hạn gặp thiên cơ thì công việc thay đổi.
Cờ lương đồng chiếu mệnh thân không Thiên Nghi tăng đạo ( thân hoặc mệnh gặp tuần điện không vong thiên cơ đơn Thủ Thiêm lương chiếu nên đi tu).
Cải lương hội hợp Thiện Đàm Binh Cư tuất diệc vi mỹ luận. ( thiên cơ hội với sao thiên lương giỏi bàn việc quân số ông Mạnh tử cung Thiên Di đóng ở Tuất có hai sao cơ lương).
Cơ lương thủ mệnh Gia Cát diệu phú quý từ Tường ( thiên cơ Thiên Lương thủ mạnh thêm các sao tốt Phú Quý Nếu gặp thiên hình hóa trị dễ chán mùi Thế lụy).
Cơ Nguyệt đồng lương tác lại nhân.( mệnh thần và các cung tam hợp xung chiếu có đủ 4 sao trên đây Nếu không có những cát tinh khác tự lực chỉ làm công chức). Gặp kiếp không khóa kị xuống hạ cách.
Thiên Lương tham Nguyệt đồng cơ hội Bộ Giảng Kinh thương vô miên thụy. ( các sao thiên lương thái âm thiên đồng thiên cơ ngày đêm tảo tần buôn bán gặp hung tinh tất phải buồn ba).
Thiên cơ gia ác sát đồng cung cẩn du thử Thiết ( ở một cung có quá nhiều ác sát bảo vây thiên cơ).
Cự Hãm thiên cơ vi phá cách. ( Cự môn ở hãm địa gặp thiên cơ là phá Cách Đàn Bà mệnh đóng tại dần thân Mão Dậu gặp thiên cơ cự môn tuy phú quý nhưng dâm dục Hà Tiện)
Chia sẻ tin này:

Trả lời